Kokosraspel

Kokosraspel

  • Kokosraspel – desiccated coconut – 12 x 150 gram COCOMI

  • Kokosraspel – desiccated coconut – 12 x 250 gram RENUKA

  • Kokosraspel – desiccated coconut – 12 x 500 gram RENUKA

  • Kokosraspel – desiccated coconut – 12 x 1.000 gram RENUKA

  • Kokosraspel – desiccated coconut –  polypaper bag  12.5 kgs net – RENUKA

  • Kokosraspel – desiccated coconut – poly/paperbag 25 kgs net

Sortimentsübersicht

Copyright © 2024 MEM Benelux B.V. | Eine
SMTweb website
Copyright © 2024 MEM Benelux B.V.